-----------------------------------------------------------------------------

แบบบ้าน แบบก่อสร้าง เลือกให้ถูกก่อนปลูกบ้าน

Last updated: 2019-01-21  |  2596 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบบบ้าน แบบก่อสร้าง เลือกให้ถูกก่อนปลูกบ้าน

                                                                                แบบบ้าน แบบก่อสร้าง เลือกให้ถูกก่อนปลูกบ้าน

หลายคนเริ่มต้นด้วยการค้นหาแบบบ้านที่ตัวเองชอบในอินเตอร์เนท นิตยสารบ้าน หรือกิจกรรมแจกแบบบ้านฟรีของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักการโยธา กทม. สมาคมสถาปนิกสยามฯ กระทรวงพลังงาน ฯลฯ ซึ่งมีทั้งแบบบ้านที่แจกฟรีพร้อมนำไปก่อสร้าง และแบบบ้านที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของแบบก่อสร้าง  

       “แบบบ้าน” ที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน สำหรับแบบบ้านแจกฟรีโดยส่วนใหญ่จะมีเพียงภาพสามมิติหรือทัศนียภาพในมุมต่างๆ กับแบบแปลนแต่ละชั้น รวมถึงงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น หรือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีภาพสามมิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายส่วนต่างๆ ที่แสดงระยะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม แบบบ้านฟรีที่ได้มานั้นก็ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง อาจใช้เป็นเพียงแนวทางในการบ่งบอกขนาดห้อง พื้นที่ใช้สอย รวมถึงสไตล์ที่เจ้าของบ้านต้องการได้เท่านั้น ต้องนำไปปรับให้เหมาะกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง ทั้งในเรื่องขนาดบ้านกับขนาดที่ดิน ระยะถอยร่นต่างๆ  ทิศทางการวางตัวบ้านให้สัมพันธ์กับทิศทางแดดและลม ซึ่งอาจต้องอาศัยสถาปนิกในการช่วยปรับแบบ เพราะยังต้องมีการปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อให้คำนวณและออกแบบโครงสร้าง รวมถึงวิศวกรงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรระบบประปาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ “แบบก่อสร้าง” ที่สมบูรณ์ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านต่อไป

 
แล้ว “แบบก่อสร้าง” คืออะไร?
       แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) คือ แบบที่ใช้ในการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างจนสร้างบ้านเสร็จ ประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งระบุรายละเอียดการก่อสร้างบ้านไว้อย่างละเอียดครบถ้วน จัดทำและเซ็นรับรองโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของบ้านสามารถนำแบบก่อสร้างไปสร้างได้จริงเมื่อผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยควรมีเอกสารแสดงรายการประมาณราคาและวัสดุค่าแรงก่อสร้าง (BOQ) เพื่อเป็นราคากลางในการคัดเลือกผู้รับเหมา และคุมงบประมาณในการก่อสร้าง
           
       อย่างไรก็ดี เจ้าของบ้านส่วนหนึ่งใช้วิธีการว่าจ้างสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทหรือสถาปนิกอิสระในออกแบบบ้านตั้งแต่เริ่มต้น โดยถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่เจ้าของบ้านจะได้แบบบ้านที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับลักษณะที่ดิน และมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร


ภาพ: บ้านเรนเดอร์สามมิติ
 
ภาพ: แปลนบ้านชั้น 1
ภาพ: แบบบ้านโครงการบ้านยิ้มเพื่อประชาชน โดย กทม.ภาพ: แบบบ้านโครงการบ้านยิ้มเพื่อประชาชน โดย กทม.
 

 


ภาพ: รายละเอียดแบบก่อสร้าง (แบบสถาปัตยกรรม) 


เมื่อทราบกันแล้วว่าแบบบ้านคืออะไร ก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลแบบบ้านที่ได้มาจากการซื้อ ดาวน์โหลด รับฟรี หรือจ้างสถาปนิกออกแบบ ว่ามีรายละเอียดมากพอที่จะเป็น “แบบก่อสร้าง” ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนนำส่งขออนุญาตปลูกสร้างนะคะ
 
Tips 
เอกสาร/ หลักฐานสำหรับยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน ประกอบไปด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
4. แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแบบแปลนจำนวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
       4.1 รายการประกอบแบบ
       4.2 แผนที่สังเขป
       4.3 รูปแปลนบ้าน
       4.4 รูปด้าน 4 ด้าน
       4.5 รูปตัด 2 ด้าน
       4.6 รูปโครงหลังคา
       4.7 รูปแปลนคาน, คานคอดิน, ฐานราก
       4.8 รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน, เสา, ฐานราก)
       4.9 รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภาบาล
       4.10 รายการคำนวณ
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)


เครดิต: SCG

Powered by MakeWebEasy.com